Cursussen

Historische letterkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Historische letterkunde in de klas: Arturromans op school, Ferguut

Universiteit

UVA

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 2 (2021-2022)

Inschrijfdatum

25/10/2021 - 09/01/2022

Locatie

UvA (Eén college in Leiden UB: Ferguuthandschrift)

Naam docent

Marjolein Hogenbirk (UvA) en Geert Warnar (Leiden)

E-mail contactpersoon

Marjolein Hogenbirk (UvA)

Doel van de cursus

Student

• heeft inzicht in de ontwikkeling en de kenmerken van de Middelnederlandse Arturromans en kan de ‘Ferguut’ in de context van het genre plaatsen en interpreteren.

•  heeft kennis van de handschriftelijke overlevering van de ‘Ferguut’

• kan deze tekst als representant van historische Nederlandse letterkunde en van de Arturepiek maatschappelijk ‘vertalen’ naar het literatuuronderwijs (HAVO/VWO).

• kan de kennis op het gebied van historische letterkunde die hij/zij heeft verworven toepassen bij het evalueren van didactisch materiaal voor het middelbaar onderwijs (m.n. Tekst in Context).

• kan de keuze voor en het ontwerp van een didactisch product (tekst in Context 2.0) rond de ‘Ferguut’ onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten

Uitgebreide omschrijving

Educatief Perspectief
Het algemene uitgangspunt is de kennis die een docent Nederlands nodig heeft om goed literatuuronderwijs in de historische letterkunde te verzorgen. Goed wil hier zeggen: in samenhang met het didactische materiaal waar hij/zij over moet kunnen beschikken. Dit materiaal moet in overeenstemming zijn met de huidige stand van kennis in de academische letterkunde en inhoudelijk en didactisch geschikt gemaakt zijn voor leerlingen van het VO (bovenbouw HAVO, VWO).

Het onderwerp van deze cursus is de 13e eeuwse Arturroman ‘Ferguut’. In de cursus ontwikkelen we een didactisch product, geschoeid op de reeks ‘Tekst in context’ die verschijnt bij de Amsterdam University Press (https://www.aup.nl/en/series/tekst-in-context). Het gaat om een serie tekstuitgaven van premoderne Nederlandstalige klassieken die bedoeld zijn voor het middelbare onderwijs. De reeks loopt sinds 1997, toen ´Karel ende Elegast´ als eerste deel gepubliceerd werd, naar een ontwerp dat Hubert Slings in zijn dissertatie toelichtte (´Toekomst voor de Middeleeuwen´ (Amsterdam 2000), 180-4). De lange looptijd van de reeks en de intensieve discussies die thans over het literatuuronderwijs op de middelbare school gevoerd worden, geven volop aanleiding om de principes en de uitwerking van de serie nog eens tegen het licht te houden. Sluit de reeks nog wel aan bij de huidige generatie middelbare scholieren, die gewend is aan digitale media, podcasts, etc? We zullen deze vraag beantwoorden aan de hand van de Arturroman ‘Ferguut’. Hoe zou een publicatie die gewijd is aan deze tekst er uit kunnen zien in ‘Tekst in context’ 2.0?

Examen informatie

Werkvorm
Werkcolleges aan de UvA en incidenteel college in Leiden. Excursie naar Leiden vanwege de bewaarplaats van het Ferguuthandschrift in de UB Leiden.

Examen
Peer review 20%  Feedback geven bij het eindproduct-in-wording van een medestudent.

Eindproduct 80%  Opzet en uitwerking van een literair-historisch aspect van/rond de ‘Ferguut’ tbv een deel in een vernieuwde reeks Tekst in Context.

Studielast 
140 uur

5 EC

LET OP:
UvA/VU-studenten die 6 ECTS  nodig hebben, maken een langere of een extra opdracht. Dit dient met de docenten in week 1 te worden afgestemd. 

Boeken/Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Voorwaarden

Rooster
vrijdagmiddagen 14:00-17:00

Data on campus

11-02 on campus UvA PC Hoofthuis
18-02 on campus UvA PC Hoofthuis
25-02 on campus UvA PC Hoofthuis OF LEIDEN, BEZOEK UB  (ntb)
04-03 on campus UvA PC Hoofthuis OF LEIDEN, BEZOEK UB  (ntb)
11-03 on campus UvA PC Hoofthuis
18-03 on campus UvA PC Hoofthuis
25-03 on campus UvA PC Hoofthuis (presentaties)

deadline inleveren eindproduct: 01-04 (geen college)

Back