Cursussen

Latijnse epigrafie II *EDU*

Naam cursus

Latijnse epigrafie II: dwarsverbanden tussen epigrafie en literatuur

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

10/10/2018 - 18/01/2019

Locatie

Utrecht

Naam docent

Roald Dijkstra

E-mail contactpersoon

Roald Dijkstra

Doel van de cursus

-de student krijgt inzicht in het belang van epigrafie voor de niet-epigrafische literatuur
-de student kan een beredeneerde analyse geven van epigrafische elementen in een literaire context
-de student kan epigrafische elementen een plaats geven in analyses van fictionaliteit in literaire teksten
-de student kan het literaire karakter van inscripties en de effecten ervan analyseren
-de student ontwikkelt ideeën over de verhouding tussen literatuur en epigrafie die lessen over de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen kunnen verrijken

Uitgebreide omschrijving

Algemene cursusbeschrijving

Deze cursus biedt een grondige introductie in de Latijnse epigrafie, waarin deze in al haar facetten aan bod komt. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun historische en maatschappelijke context. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de sociolinguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod komen.

 2018-2019

In deze cursus staat de relatie tussen epigrafie en literatuur centraal. Leidende vragen zijn: hoe reëel zijn de verwijzingen naar epigrafie in de literatuur en hoe literair zijn inscripties zelf? Er zal aandacht worden besteed aan poëtische grafinscripties, met bijzondere aandacht voor het gebruik van literaire verwijzingen. Ook (graf)epigrammen in literatuur komen aan bod, bijvoorbeeld het veelzijdige epigrafische materiaal in Petronius en enkele fictieve grafepigrammen van Ausonius. Daarnaast wordt ingegaan op laatantieke beeldbijschriften (Damasus, Prudentius en Paulinus van Nola): deze zijn alleen op schrift overgeleverd, maar veel wetenschappers weten desalniettemin zeker dat ze wel/niet daadwerkelijk bij afbeeldingen op de wand waren aangebracht. Gezamenlijk zal bekeken worden of hun argumentatie de toets der kritiek kan doorstaan.

 Werkvormen

In zes werkcolleges in Utrecht zullen literair-epigrafische teksten en de moderne wetenschappelijke discussie daarover bediscussieerd worden. Ook houdt iedere student een presentatie.

Wanneer niet-Nederlandstalige studenten zich voor de cursus aanmelden, zal deze in het Engels worden gegeven.

Examen informatie

Tentamen
Presentatie (moet als voldoende worden beoordeeld om aan het tentamen te kunnen deelnemen

Studielast
Studielast 5 ECTS = 140 uur
Colleges: 7 (= 21 uur), inclusief tentamen
Pensum: 33 uur
Collegevoorbereiding: 60 uur
Tentamenvoorbereiding: 14 uur
Presentatie: 12 uur

 

Boeken/Literatuur

Uiteenlopende Latijnse teksten van de Republikeinse tot de laatantieke periode, zoals Carmina latina epigraphica, Petronius, Ausonius, Damasus, Prudentius en Paulinus van Nola, en bijbehorende secundaire literatuur. Voor zover niet vrij toegankelijk op het internet te vinden, wordt de literatuur aangeleverd door de docent.

Voorwaarden

Kosten

geen

Cursusdata

nog niet bekend (wekelijkse bijeenkomsten aansluitend op de cursus Latijnse epigrafie op lokatie)

Back
klassieke-talennl