Cursussen

Taalbeheersing in het onderwijs

Naam cursus

Taalbeheersing in het onderwijs: Taal in sociale media

Universiteit

VU

Punten/Credits

5/10

Cursusdatum

semester 2 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

10/10/2018 - 18/01/2019

Locatie

VU

Naam docent

Dr. Charlotte van Hooijdonk (VU) Dr. Christine Liebrecht (Tilburg)

E-mail contactpersoon

Dr. Charlotte van Hooijdonk

Doel van de cursus

 • De student heeft inzicht verworven in belangrijkste theorieën over interpersoonlijke computergemedieerde communicatie;
 • De student heeft inzicht verworven in de verhouding tussen onderzoek en advies op het gebied van taalgebruik in computergemedieerde communicatie, en kan in dit spanningsveld een beargumenteerde positie innemen;
 • De student kan wetenschappelijk onderzoek naar formuleringsaspecten (tekst en beeld) van boodschappen op sociale media zelfstandig lezen, kritisch beoordelen en reflecteren op de operationalisering en uitvoering van onderzoek;
 • De student heeft kennis genomen van empirisch onderzoek naar de relatie tussen formuleringsaspecten van boodschappen op sociale media en de reacties op deze boodschappen (denk bijvoorbeeld aan reacties op online nieuws of op Facebookposts van bedrijven);
 • De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksvoorstel te formuleren naar de relatie tussen talige kenmerken van boodschappen op sociale media en de interactie die hieruit voortvloeit;
 • De student is in staat om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen talige kenmerken van boodschappen op sociale media en de interactie die hieruit voortvloeit uit te voeren en daarvan verslag te doen, zowel mondeling als schriftelijk.

Uitgebreide omschrijving

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap: taal in sociale media en in het bijzonder hoe formuleringsaspecten in boodschappen de interactie op sociale media beïnvloedt.

In de cursus nemen we taal in sociale media in de volle breedte onder de loep. Dit doen we allereerst door wetenschappelijke theorieën uit verschillende disciplines (tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie) te bespreken. Daarnaast houden we eerdere studies naar formuleringsaspecten in sociale media kritisch tegen het licht. Vervolgens ga je na hoe je zelf concreet onderzoek kunt doen naar formuleringsaspecten in boodschappen op sociale media en hoe ze de interactie kunnen beïnvloeden.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De impact van sociale media op de communicatie van en naar organisaties;
 • Klassieke theorieën uit de tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie en de relaties tussen deze theorieën;
 • Formuleringsaspecten van boodschappen op sociale media, die worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk;
 • Methoden van empirisch onderzoek, met de nadruk op het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek;
 • De implicaties van empirisch onderzoek voor theorievorming en toepassing in de praktijk.

 

Werkvormen

Deze cursus bestaat uit drie delen. In het eerste deel leggen we fundamenten door theorieën te bespreken uit verschillende wetenschappelijke disciplines. In de hoorcolleges worden de theorieën uitgediept. In het tweede deel worden de hiaten en mogelijke aanvullingen op formuleringsaspecten in boodschappen op sociale media geformuleerd. In het derde en laatste deel bereiden we nieuwe, eigen onderzoeksplannen voor. In een afsluitende sessie worden de onderzoeksplannen gepitcht aan een panel van onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten. De studenten die de cursus voor 10 ECTS volgen, voeren na goedkeuring het onderzoeksvoorstel daadwerkelijk uit.

Examen informatie

 • Studenten formuleren een onderbouwd en uitgewerkt onderzoeksvoorstel halverwege de cursus (5 ECTS). Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers: een mondelinge presentatie van het onderzoeksvoorstel (35%) en een verslag waarin het onderzoeksvoorstel gerapporteerd wordt (65%).
 • Studenten die de cursus voor 10 ECTS volgen, vervolgen de cursus door een eigen onderzoek naar een talig verschijnsel in conversaties op sociale media uit te voeren en hierover te rapporteren in een onderzoeksverslag. Het eindcijfer bestaat dan uit 4 deelcijfers:
  1. een mondelinge presentatie van het onderzoeksvoorstel (10%);
  2. een verslag waarin het onderzoeksvoorstel gerapporteerd wordt (30%);
  3. een mondelinge eindpresentatie van het onderzoek (15%);
  4. een eindverslag van het onderzoek (45%).

Boeken/Literatuur

n.t.b.

Voorwaarden

Kosten

n.t.b.

Cursusdata

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdagochtend van 11:00 tot 12:45.

Back
nederlandsen-US