Cursussen

Taalbeheersing in het onderwijs

Naam cursus

Taalbeheersing in het onderwijs: Taal in de sociale media

Universiteit

Universiteit Utrecht

Punten/Credits

5 of 10

Cursusdatum

semester 2 (2016 - 2017)

Inschrijfdatum

- 08/01/2017

Locatie

vrijdag 10 februari t/m 7 april van 11.00 -12.45 uur Drift 23, zaal 1.06 / vrijdag 21 april t/m 30 juni van 11.00 -12.45 uur Janskerkhof 15A, zaal 2.01

Naam docent

Charlotte van Hooijdonk, Christine Liebrecht

E-mail contactpersoon

Doel van de cursus

 • De student heeft inzicht verworven in belangrijkste theorieën over interpersoonlijke computergemedieerde communicatie;
 • De student heeft inzicht verworven in de verhouding tussen onderzoek en advies op het gebied van taalgebruik in computergemedieerde communicatie, en kan in dit spanningsveld een beargumenteerde positie innemen;
 • De student kan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van webcare zelfstandig lezen, kritisch beoordelen en reflecteren op de operationalisering en uitvoering van onderzoek;
 • De student heeft kennis genomen van empirisch onderzoek naar de invloed van formuleringsaspecten op de effectiviteit van webcareboodschappen;
 • De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksvoorstel te formuleren om de effectiviteit van relevante factoren in webcareboodschappen te onderzoeken;
 • De student is in staat om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van webcareboodschappen uit te voeren en daarvan verslag te doen, zowel mondeling als schriftelijk.

Uitgebreide omschrijving

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap: taal in sociale media en in het bijzonder webcareboodschappen.

 

Webcare is de online communicatie van organisaties met (potentiële) klanten, die via sociale media, vragen stellen, opmerkingen maken of klachten hebben over producten of diensten van een organisatie. Organisaties gebruiken diezelfde sociale media om hierop te reageren. Webcare bevindt zich dus op het snijvlak van computergemedieerde communicatie, massacommunicatie en interpersoonlijke communicatie.

 

Inmiddels is er een handjevol onderzoek gedaan naar de invulling en effectiviteit van webcare. Zo is onderzocht of en wanneer organisaties moeten reageren, welke responsstrategieën zij daarvoor kunnen gebruiken en met welke tone of voice zij de reactie formuleren.

 

 

 

In de cursus nemen we taal in sociale media in de volle breedte onder de loep. Dit doen we allereerst door wetenschappelijke theorieën uit verschillende disciplines (tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie) te bespreken. Daarnaast houden we eerdere studies naar webcareboodschappen kritisch tegen het licht. Met casussen en gastsprekers wordt inzicht geboden in hoe organisaties webcare inzetten. Vervolgens ga je zelf na welke theoretische fundering(en) ten grondslag (kunnen) liggen in webcareonderzoek en hoe dat concreet onderzocht kan worden.

 

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De impact van sociale media op de communicatie van en naar organisaties
 • Klassieke theorieën uit de tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie en de relaties tussen deze theorieën;
 • Factoren die de effectiviteit van webcareboodschappen bepalen, die worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk;
 • Methoden van empirisch onderzoek, met de nadruk op experimenteel onderzoek;
 • De implicaties van experimenteel onderzoek voor theorievorming en toepassing in de praktijk.

Examen informatie

 • Studenten formuleren een onderbouwd en uitgewerkt onderzoeksvoorstel halverwege de cursus (5 ECTS). Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers: een mondelinge presentatie van het onderzoeksvoorstel (35%) en een verslag waarin het onderzoeksvoorstel gerapporteerd wordt (65%).
 • Studenten die de cursus voor 10 ECTS volgen, vervolgen de cursus door een eigen onderzoek naar een talig verschijnsel in webcare-dialogen uit te voeren en hierover te rapporteren in een onderzoeksverslag. Het eindcijfer bestaat dan uit 4 deelcijfers:
 • een mondelinge presentatie van het onderzoeksvoorstel (10%);
 • een verslag waarin het onderzoeksvoorstel gerapporteerd wordt (30%);
 • een mondelinge eindpresentatie van het onderzoek (15%);
 • een eindverslag van het onderzoek (45%).

 

Studielast

5 ECTS:

Volgen van colleges: 21 uur

Bestudering literatuur: 40 uur

Opdrachten: 40 uur

Onderzoeksvoorstel schrijven: 35 uur

Onderzoeksvoorstel presenteren: 4 uur

 

10 ECTS:

Volgen van colleges: 42 uur

Bestudering literatuur: 80 uur

Opdrachten: 80 uur

Onderzoeksvoorstel schrijven: 35 uur

Eindverslag schrijven over het uitgevoerde onderzoek: 35 uur

Onderzoeksvoorstel presenteren: 4 uur

Eindpresentatie van het uitgevoerde onderzoek: 4 uur

Boeken/Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Voorwaarden

Eventuele kosten en cursusdata worden nog bekend gemaakt.

Back
nederlandsen-US